ADHD

Adhd är en neuropsykatrisk funktionsvariation som kan leda till koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Arv är en starkt bidragande faktor vid adhd. 5 – 7 procent av barnen i Sverige beräknas ha adhd.

Vad är adhd?

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är inte en sjukdom och är inte kopplat till en persons intelligens eller begåvning. Adhd är en del av personens personlighet och påverkar de flesta delar av livet. Tidigare delades funktionsvariationen upp i add och adhd, där en person med add bedömdes ha samma symptom som någon med adhd men utan den hyperaktiva komponenten. Idag används inte diagnosen add längre utan enbart adhd, trots att symptomen skiljer sig mycket åt. Läs mer om de olika formerna av adhd nedan.

Kärnsymptom vid adhd

  • Uppmärksamhetssvårigheter: Kan visa sig i form av svårigheter att koncentrera sig, slarvighet, glömskhet eller lättstördhet.
  • Impulsivitet: Starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, svårigheter att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer. Impulsiviteten kan hos en del även visa sig som motorisk klumpighet.
  • Överaktivitet: Svårigheter att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, antingen blir det för mycket eller för lite, aktivitet. Svårigheter att varva ner och att sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning.

Personer med adhd kan ha ett eller flera kärnsymptom.

Olika former av adhd

Det finns tre olika former av adhd. Ibland kan man ha fler än en form.
Kombinerad form: du har svårt att fokusera och behålla din uppmärksamhet, hantera impulser och är överaktiv. Det är den vanligaste formen av adhd.
Huvudsakligen ouppmärksam form: du har framför allt svårt att fokusera och behålla din uppmärksamhet, men kan även ha problem med överaktivitet och att hantera impulser. Denna form av adhd kallas ofta add.
Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: du har framför allt svårt att hantera impulser och är överaktiv. Du kan i viss mån även ha uppmärksamhetsproblem. 

Orsaker till adhd

Orsakerna till adhd har varit omdebatterat under många år, tidigare var uppfattningen att uppväxtmiljön kunde utgöra en viktig förklaringsmodell till adhd mest framträdande. Numera visar forskning dock på att orsakerna i grunden är biologiska och att ärftligheten är hög, mellan 60 och 80%. De gener som kopplas till adhd har att göra med signalöverföring med signalsubstansen dopamin i hjärnan, särskilt i främre delen av hjärnan, där planering och beslutsfattande styrs.

Att leva med adhd

Det finns mycket som kan underlätta för personer med adhd och ge bra förutsättningar för att få en fungerande vardag. Några exempel:

  • Välstrukturerad vardag: Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.
  • Psykosociala insatser: Insatserna kan vara anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen.
  • Medicinering: för att lindra symtomen vid adhd förskrivs ibland centralstimulerande medicin.
  • Förstående omgivning: omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir. En förstående omgivning underlättar livet för den som har adhd och ökar chanserna till en välfungerande vardag.

Näringsdrycker vid nedsatt aptit

Barn kan behöva näringsdrycker av många olika anledningar. Exempelvis som nutritionsbehandling vid olika medicinska tillstånd, vid nedsatt aptit från medicinsk behandling (ex. vid ADHD-medicinering) eller vid långsiktig sjukdom som bidrar till nedsatt aptit, och även för återhämtning vid tillfällig sjukdom (t.ex influensa & halsfluss). Fortini är avsedda att användas under medicinsk övervakning vid inrådan av dietist, läkare eller apotekspersonal.